НИПП документи

  • Закони
  • Подзаконски акти
  • Стратегии
  • Годишна програма и извештај
  • Тела
  • Деловник за работа
  • Потпишани договори
  • Водич за оперативна имплементација на НИПП
  • Промотивни материјали за НИПП
Уредба за стандардите на метаподатоците

Правилник за спецификации и протоколи за размена на податоци

Правилник за мрежни услуги

Правилник со критериуми за пребарување

Тарифник за НИПП

Договор за размена на збирки на просторни податоци и услуги (.пдф)

Субјекти со потпишан договор за размена на просторни податоци и услуги

КодИме на субјект во НИПП Датум на потпишување
0005Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство05.04.2016
0007Министерство за култура05.04.2016
0013Агенција за катастар на недвижности05.04.2016
0014Агенција за планирање на просторот05.04.2016
0015Централен регистар на Република Северна Македонија05.04.2016
0016Центар за управување со кризи05.04.2016
0018Стопанска комора на Македонија05.04.2016
0020Геолошки завод на Република Северна Македонија05.01.2017
0012Државен завод за статистика07.04.2017
0003Министерство за внатрешни работи25.03.2019
0017Град Скопје27.05.2019
0002Министерство за одбрана08.06.2019